Homeข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว - ด้านสินค้าและบริการ › “อู่ทอง…ที่รอการฟื้นคืน ผ่านรอยลูกปัดและพุทธศาสนาแรกเริ่ม”

“อู่ทอง…ที่รอการฟื้นคืน ผ่านรอยลูกปัดและพุทธศาสนาแรกเริ่ม”


อพท. และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

เปิดตัวหนังสือ “อู่ทอง…ที่รอการฟื้นคืน ผ่านรอยลูกปัดและพุทธศาสนาแรกเริ่ม”

unnamed

unnamed (2) unnamed (3) unnamed (4)

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมใหญ่ สยามสมาคม อโศก-มนตรี กรุงเทพฯ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (อพท.7) และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ล่าสุด “อู่ทองที่รอการฟื้นคืน ผ่านรอยลูกปัดและพระพุทธะศาสนาแรกเริ่ม” โดยมีพันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท. เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว

พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองให้บรรลุผล มีภารกิจคือ การพัฒนาอดีตที่รอการฟื้นคืนให้กลับมาอีกครั้ง ด้วยการ เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาในยุคทวารวดี และการพัฒนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่รอการฟื้นฟู ให้กลับมามีชีวิตชีวา ด้วยการพัฒนาคนและส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว การฟื้นคืนเมืองโบราณอู่ทองเป็นภารกิจที่ยากยิ่ง เนื่องด้วยความเก่าแก่ของยุคสมัยและการเวลาที่ผ่านไปนับพันปี ซึ่ง อพท. ได้ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและภาคประชาชน ตั้งแต่ปี 2556 มาจนถึงปัจจุบัน

  1. การฟื้นคืนครูเมืองโบราณอู่ทองและแม่น้ำจรเข้สามพัน
  2. การสำรวจใต้ดินเพื่อค้นหาทะเลโบราณ ชายฝั่งโบราณ แหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุสมัยทวารวดี
  3. พัฒนาชุมชนลูกปัดอู่ทอง
  4. ฟื้นคืนแหล่งโบราณสถานด้วยการสำรวจขุดค้นขุดแต่งและบูรณะ
  5. จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องเมืองโบราณอู่ทอง
  6. ฟื้นคืนเรื่องพุทธทาสศาสนาอะไรยะเริ่มแรกและลูกปัดทวาราวดี

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ ได้ทำการรวบรวมศึกษาค้นคว้าหลักฐานโบราณคดีกลุ่มลูกปัดสมัยหัวเลี้ยวหัวต่อประวัติศาสตร์ในพื้นที่ภาคใต้ ทำการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ด้วยประวัติศาสตร์โบราณคดี  “อู่ทองและปริมณฑล” ผ่านหลักฐานพระพุทธศาสนาสมัยเริ่มแรกและรอยลูกปัด ภายใต้บันทึกข้อตกลงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพื้นที่พิเศษเมือง โบราณอู่ทอง ระยะเวลา 3 ปีขึ้นตามวัตถุประสงค์

  1. เพื่อประมวลรวบรวมสนับสนุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ สร้างสรรค์พัฒนาองค์ความรู้ของเมืองโบราณอู่ทอง

2.เพื่อจัดทำเอกสาร หนังสือ สื่อความรู้ เรื่อง เมืองโบราณอู่ทอง ผ่านหลักฐานพระพุทธศาสนาสมัยเริ่มแรกและรอยลูกปัด เพื่อเผยแผ่ นำเสนอ และใช้ในการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอู่ทองเมืองโบราณ

  1. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ”อู่ทองเมืองโบราณ”ในมิติต่างๆ ความสำคัญของเมืองโบราณอู่ทองว่า

-เป็นเมืองโบราณสำคัญที่สุดเมือง 1 เมืองกว่า 2000 ปีก่อนก็สามารถย้อนอดีตอันรุ่งเรืองได้ถึงสมัยพุทธกาลผ่านสุวรรณภูมิ ฟูนัน อันถึงทวารวดี

-เป็นศูนย์กลางการเดินทางค้าขายสำคัญของโลกตะวันออก และ ตะวันตก

-เป็น “ปุระ-เวียง-เชียง-มหานคร” ของผู้คนหลากหลายชาติศาสนาอารยธรรมและวัฒนธรรม

-เป็นต้นแบบการจัดการ “เมืองและเรื่องน้ำ”

-มีรอยเริ่มแรกพระพุทธศาสนาที่สถาปนาตั้งมั่น พร้อมหลักฐานและหลักธรรมหลากหลายนิกาย

-เป็นต้นทางแห่ง “สายธารอารยธรรมไทยพุทธ”ถึงทุกวันนี้และได้ดำเนินการต่อเนื่องด้วยการศึกษา “รอยพระพุทธศาสนาแรกเริ่มและ รอยลูกปัดโบราณอู่ทอง”

อาจารย์ภูธร ภูมะธน ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ยืนยันว่าการพบหลักฐานพระพุทธรูปและพระสาวกศิลปกรรมแบบอมราวดีมีอายุราวพุทธศตวรรษที่  9-10 ที่อู่ทองนั้นแสดงถึงการเข้ามาถึงและประดิษฐานตั้งมั่นแล้วในพุทธศตวรรษนั้น และจากจารึกหลักธรรมที่พบซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 ผู้คนแถบนี้ใช้คำบูชาหรือบทนมัสการพระพุทธเจ้า หลักอริยสัจจ์ ประกอบด้วยพระพุทธรูปที่เก่าที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย รวมทั้งพระพุทธรูปปางหายาก ธรรมจักรองค์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย

ลูกปัดที่พบในอู่ทองและลุ่มน้ำแม่กลอง-ท่าจีน มีความพิเศษมากมาย พบว่าใน 4 จังหวัดลุ่มน้ำแม่กลอง-ท่าจีน คือสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม มีพื้นที่ที่มีรายงานการพบลูกปัดมากถึง 178 แหล่ง ซึ่งล้วนเป็นลูกปัดที่มีลักษณะพิเศษและโดดเด่น ทำจากหินสีมีค่ากึ่งรัตนชาติชนิดและรูปทรงต่างๆ พวกลูกปัดที่มีลักษณะพิเศษอาจมีความเกี่ยวเนื่องและถือเป็นร่องรอยแรกๆของพระพุทธศาสนา เฉพาะอย่างยิ่งจี้หอยทำด้วยงาช้างมีอักขระอักษรพราหมีแบบที่นิยมเขียนในเอเชียอาคเนย์ประมาณพุทธศตวรรษที่ 11-12อ่านว่า”อประมาทะ”ซึ่งอยู่ในปัจฉิมพจน์โทวาสของพระพุทธองค์ก่อนดับขันธปรินิพพาน

unnamed (5) unnamed (8) unnamed (9) unnamed (10) unnamed (11)

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ