HomeFixNews › “จตุธรรมธาตุ” กราบ ๔ พระธาตุแดนใต้ กุศลยิ่งใหญ่ในชีวิต

“จตุธรรมธาตุ” กราบ ๔ พระธาตุแดนใต้ กุศลยิ่งใหญ่ในชีวิต


“จตุธรรมธาตุ” กราบ ๔ พระธาตุแดนใต้ กุศลยิ่งใหญ่ในชีวิต

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ในกลุ่ม 4 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ที่ประกอบด้วย ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง มีแนวคิดนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวจุดขายใหม่ๆ โดยชวนกราบ ๔ พระธาตุศักดิ์สิทธิ์แดนใต้ ภายใต้โครงการ “จตุธรรมธาตุ” 

โครงการจตุธรรมธาตุแดนใต้ มีแนวคิดที่จะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวบนบกมาเป็นจุดขายใหม่ๆ โดยใช้แนวทางท่องเที่ยวไหว้ ๔ พระธาตุสู่มรดกโลกเป็นแกน ด้วยการชู “พระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช” ที่อยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก(World Heritage) มาเป็นแม่เหล็กดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวประเภทเดียวกันในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสร้างภาพลักษณ์อันดีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย เป็นเมืองท่องเที่ยวสมัยใหม่ มีศักยภาพทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายจึงได้จัดทำเส้นทางท่องเที่ยว “จตุธรรมธาตุ” ขึ้นมา ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วโดยใช้สโลแกนว่า “กราบมหาจตุธรรมธาตุแดนใต้ ท่องเที่ยวเชื่อมโยง ๔ จังหวัดเลียบอ่าวไทย มั่นใจในทางธรรมและธรรมชาติ”

๔ พระธาตุศักดิ์สิทธิ์แดนใต้ฝั่งอ่าวไทย ใน 4 จังหวัด ได้แก่ “พระบรมธาตุสวี” วัดพระธาตุสวี อ.สวี จ.ชุมพร, “พระบรมธาตุไชยา” วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี,“พระบรมธาตุเมืองนคร” วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และ “พระมหาธาตุเจดีย์บางแก้ว” วัดเขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

สำหรับเส้นทางจตุธรรมธาตุ จะเน้นการเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้ธรรมมะเป็นจุดขาย และนำเสนอความของการเรียนรู้เรื่องราว ประวัติความเป็นมาขององค์พระธาตุ อันเป็นมหามงคลสถานคู่บ้านคู่เมืองของแต่ละจังหวัด ด้วยการจัดทำ QR code ไว้บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ของทั้ง ๔ พระธาตุ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สแกนข้อมูล อีกทั้งยังตอกย้ำด้วยการเน้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปกราบสักการะให้ครบทั้ง ๔ พระธาตุ ซึ่งถือเป็นกุศลยิ่งใหญ่ในชีวิต ขณะเดียวกันยังประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (เน้นบนบก) อันอุดมสมบูรณ์ วิถีชีวิตตามแหล่งชุมชน และผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน OTOP ที่น่าสนใจ ในเส้นทางเที่ยวจตุธรรมธาตุในคราวเดียวกัน

โครงการ กิจกรรมท่องเที่ยว ๔ พระธาตุสู่มรดกโลก “จตุธรรมธาตุ”

ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัด สุราษฎร์ธานี – ชุมพร

ลงเรือสัมผัสธรรมชาติที่เขื่อนรัชชประภาชมความงดงามทางธรรมชาติของกุ้ยหลินเมืองไทย

แวะถ่ายภาพที่จุดชมวิวสะพานแขวนรูปหัวใจ

     

ชมความงดงามของโบราณสถานถ้ำสิงขร วัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับชุมชนมานานกว่าหลายร้อยปี ในลุ่มน้ำคลองยัน (คลองขยัน) และลำน้ำคีรีรัฐ ภายในถ้ำมีพระพุธรูปปูนปั้นปางป่าเลไลย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านประดิษฐานอยู่

    

ไชยา อดีตศูนย์กลางอาณาจักรศรีวิชัย แหล่งรวมอารยธรรมและวัฒนธรรม สวนโมกขพลาราม กราบนมัสการหุ่นขี้ผึ้งจำลองท่านอาจารย์พระพุทธทาสภิกขุ บุคคลซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเยสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

พระบรมธาตุไชยา เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างขึ้นตามลัทธิมหายาน ในสมัยที่อาณาจักรศรีวิชัยกำลังรุ่งเรือง และได้แผ่อำนาจตลอดแหลมมาลายูจนถึงเมืองไชยา ครั้งอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรือง พระธาตุไชยาประดิษฐานอยู่ที่วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร  จังหวัดสุราษฏร์ธานี หนึ่งใน “จตุมหาธรรมธาตุ” ที่สำคัญทางภาคใต้ และเป็นโบราณสถานที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของช่างศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยไว้ได้สมบูรณ์ โดยองค์พระธาตุเจดีย์เป็นศิลปะแบบศรีวิชัย รอบองค์พระธาตุมีเจดีย์เล็กๆ 4 ทิศ ล้อมรอบด้วยวิหารคด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ขนาดต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน นับเป็นปูชนียสถานที่มีเอกลักษณ์ มีความวิจิตรงดงามแตกต่างจากพระธาตุเจดีย์ที่อื่นๆ

สวนนายดำ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ จ.ชุมพร

  

พระบรมธาตุสวี คือพระธาตุเจดีย์หนึ่งใน “จตุธรรมธาตุ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ประดิษฐานอยู่ ณ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เป็นพระธาตุเก่าแก่องค์ใหญ่อายุกว่า 700 ปี สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งอยู่ภายในวัดพระบรมธาตุสวี วัดสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพร

อนุสรณ์สถานของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ผู้สืบเชื้อสายกษัตริย์ในราชวงศ์จักรี จอมทัพของกองทัพเรือ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ใหญ่หลวง สร้างความเจริญมั่งคั่งและมั่นคงให้กองทัพไทย ใครที่มีโอกาสเดินทางมายังจังหวัดชุมพรไม่ควรพลาดที่จะมากราบไหว้ ขอพร เสริมมงคลให้ชีวิต

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ้ำสิงห์ ผลิตกาแฟโรบัสต้า มีความโดดเด่นแตกต่างจากกาแฟที่อื่น

 

โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ เป็นโครงการตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเมืองชุมพร

   

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.จตุธรรมธาตุ.com หรือที่ facebook จตุธรรมธาตุ 4 พระธาตุแดนใต้

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ