HomeInterview › นางวัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานชมรมการศึกษาเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน

นางวัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานชมรมการศึกษาเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน


นางวัชรี ปรัชญานุสรณ์

ประธานชมรมการศึกษาเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน

IMG_7093

การท่องเที่ยวนับเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศในยามที่ประเทศประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ และจะลุกลามไปสู่ปัญหาด้านอื่นๆในอนาคต การอนุรักษ์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่มีผลต่อรายได้ที่จะเข้ามาจากการท่องเที่ยวโดยตรง ไม่ว่า รัฐบาลจะทุ่มเทงบประมาณเท่าใดก็ตาม คงไม่สามารถอนุรักษ์และพัฒนาได้ดีเท่ากับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในท้องถิ่นนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม ประชากรในพื้นที่ โดยมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวก

ทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวจำต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่สมบูรณ์และมีพัฒนาการให้ดียิ่งขึ้น ในทุกๆด้าน

จากแนวคิดดังกล่าว นางวัชรี ปรัชญานุสรณ์ จึงได้รวบรวมบุคลากรทุกภาคส่วนในอำเภอปากช่อง ได้แก่ อำเภอปากช่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา(อบจ., อบต.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจท่องเที่ยว ทางหลวงจังหวัดนครราชสีมา การท่องเที่ยวและกีฬา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ภาคส่วนทางการศึกษา สมาคมการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่า และชมรมผู้ประกอบการอีกจำนวนมาก ฯลฯ จัดตั้งชมรมการศึกษาเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน (SUSTAINABLE TOURISM EDUCATION CLUB (SUTEC)) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้การศึกษาแก่คนในท้องถิ่น เขาใหญ่ ปากช่อง วังน้ำเขียว ได้มีความเข้าใจในการพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนตามศักยภาพ โดยได้เริ่มโครงการในปีนี้ คือ โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ปากช่อง วังน้ำเขียว บริเวณที่ทำการแขวงการทางที่ 2 ปากช่อง และโครงการ เขาใหญ่ คัลเลอร์ สตรีท ซึ่งได้เริ่มส่วนแรกที่บริเวณถนนธนรัชต์ กม.9 และที่จะทำต่อไปคือ การให้นักเรียนใช้เวลาที่มีช่วงบ่ายได้พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับท้องถิ่น คือด้านการท่องเที่ยวและการเกษตร

จึงนับได้ว่า นางวัชรี ปรัชญานุสรณ์ เป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่น ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นของตนเองและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืน

IMG_7097

บทความที่เกี่ยวข้อง

บ้านสวนริมฝาย

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ