HomeFixNews › “จตุธรรมธาตุ” กราบ ๔ พระธาตุแดนใต้ กุศลยิ่งใหญ่ในชีวิต

“จตุธรรมธาตุ” กราบ ๔ พระธาตุแดนใต้ กุศลยิ่งใหญ่ในชีวิต


“จตุธรรมธาตุ” กราบ ๔ พระธาตุแดนใต้ กุศลยิ่งใหญ่ในชีวิต

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ในกลุ่ม 4 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ที่ประกอบด้วย ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง มีแนวคิดนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวจุดขายใหม่ๆ โดยชวนกราบ ๔ พระธาตุศักดิ์สิทธิ์แดนใต้ ภายใต้โครงการ “จตุธรรมธาตุ” 

โครงการจตุธรรมธาตุแดนใต้ มีแนวคิดที่จะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวบนบกมาเป็นจุดขายใหม่ๆ โดยใช้แนวทางท่องเที่ยวไหว้ ๔ พระธาตุสู่มรดกโลกเป็นแกน ด้วยการชู “พระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช” ที่อยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก(World Heritage) มาเป็นแม่เหล็กดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวประเภทเดียวกันในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสร้างภาพลักษณ์อันดีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย เป็นเมืองท่องเที่ยวสมัยใหม่ มีศักยภาพทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายจึงได้จัดทำเส้นทางท่องเที่ยว “จตุธรรมธาตุ” ขึ้นมา ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วโดยใช้สโลแกนว่า “กราบมหาจตุธรรมธาตุแดนใต้ ท่องเที่ยวเชื่อมโยง ๔ จังหวัดเลียบอ่าวไทย มั่นใจในทางธรรมและธรรมชาติ”

๔ พระธาตุศักดิ์สิทธิ์แดนใต้ฝั่งอ่าวไทย ใน 4 จังหวัด ได้แก่ “พระบรมธาตุสวี” วัดพระธาตุสวี อ.สวี จ.ชุมพร, “พระบรมธาตุไชยา” วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี,“พระบรมธาตุเมืองนคร” วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และ “พระมหาธาตุเจดีย์บางแก้ว” วัดเขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

สำหรับเส้นทางจตุธรรมธาตุ จะเน้นการเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้ธรรมมะเป็นจุดขาย และนำเสนอความของการเรียนรู้เรื่องราว ประวัติความเป็นมาขององค์พระธาตุ อันเป็นมหามงคลสถานคู่บ้านคู่เมืองของแต่ละจังหวัด ด้วยการจัดทำ QR code ไว้บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ของทั้ง ๔ พระธาตุ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สแกนข้อมูล อีกทั้งยังตอกย้ำด้วยการเน้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปกราบสักการะให้ครบทั้ง ๔ พระธาตุ ซึ่งถือเป็นกุศลยิ่งใหญ่ในชีวิต ขณะเดียวกันยังประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (เน้นบนบก) อันอุดมสมบูรณ์ วิถีชีวิตตามแหล่งชุมชน และผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน OTOP ที่น่าสนใจ ในเส้นทางเที่ยวจตุธรรมธาตุในคราวเดียวกัน

โครงการ กิจกรรมท่องเที่ยว ๔ พระธาตุสู่มรดกโลก “จตุธรรมธาตุ”

ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัด สุราษฎร์ธานี – ชุมพร

ลงเรือสัมผัสธรรมชาติที่เขื่อนรัชชประภาชมความงดงามทางธรรมชาติของกุ้ยหลินเมืองไทย

แวะถ่ายภาพที่จุดชมวิวสะพานแขวนรูปหัวใจ

     

ชมความงดงามของโบราณสถานถ้ำสิงขร วัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับชุมชนมานานกว่าหลายร้อยปี ในลุ่มน้ำคลองยัน (คลองขยัน) และลำน้ำคีรีรัฐ ภายในถ้ำมีพระพุธรูปปูนปั้นปางป่าเลไลย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านประดิษฐานอยู่

    

ไชยา อดีตศูนย์กลางอาณาจักรศรีวิชัย แหล่งรวมอารยธรรมและวัฒนธรรม สวนโมกขพลาราม กราบนมัสการหุ่นขี้ผึ้งจำลองท่านอาจารย์พระพุทธทาสภิกขุ บุคคลซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเยสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

พระบรมธาตุไชยา เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างขึ้นตามลัทธิมหายาน ในสมัยที่อาณาจักรศรีวิชัยกำลังรุ่งเรือง และได้แผ่อำนาจตลอดแหลมมาลายูจนถึงเมืองไชยา ครั้งอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรือง พระธาตุไชยาประดิษฐานอยู่ที่วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร  จังหวัดสุราษฏร์ธานี หนึ่งใน “จตุมหาธรรมธาตุ” ที่สำคัญทางภาคใต้ และเป็นโบราณสถานที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของช่างศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยไว้ได้สมบูรณ์ โดยองค์พระธาตุเจดีย์เป็นศิลปะแบบศรีวิชัย รอบองค์พระธาตุมีเจดีย์เล็กๆ 4 ทิศ ล้อมรอบด้วยวิหารคด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ขนาดต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน นับเป็นปูชนียสถานที่มีเอกลักษณ์ มีความวิจิตรงดงามแตกต่างจากพระธาตุเจดีย์ที่อื่นๆ

สวนนายดำ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ จ.ชุมพร

  

พระบรมธาตุสวี คือพระธาตุเจดีย์หนึ่งใน “จตุธรรมธาตุ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ประดิษฐานอยู่ ณ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เป็นพระธาตุเก่าแก่องค์ใหญ่อายุกว่า 700 ปี สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งอยู่ภายในวัดพระบรมธาตุสวี วัดสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพร

อนุสรณ์สถานของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ผู้สืบเชื้อสายกษัตริย์ในราชวงศ์จักรี จอมทัพของกองทัพเรือ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ใหญ่หลวง สร้างความเจริญมั่งคั่งและมั่นคงให้กองทัพไทย ใครที่มีโอกาสเดินทางมายังจังหวัดชุมพรไม่ควรพลาดที่จะมากราบไหว้ ขอพร เสริมมงคลให้ชีวิต

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ้ำสิงห์ ผลิตกาแฟโรบัสต้า มีความโดดเด่นแตกต่างจากกาแฟที่อื่น

 

โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ เป็นโครงการตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเมืองชุมพร

   

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.จตุธรรมธาตุ.com หรือที่ facebook จตุธรรมธาตุ 4 พระธาตุแดนใต้

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

กำหนดจัดงาน “เทศกาลแสงไฟและสื่อประสม จังหวัดราชบุรี” ระหว่างวันที่ 15-20 มกราคม 2562
โครงการ “ชีพจรลง South เม้าส์ผ่านกล้อง ท่องชายแดน” ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
SACICT ขอเชิญชม นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ งานเอกลักษณ์ ทักษะฝีมือ กลุ่มชาติพันธุ์
ด่วนที่สุด!! ก่อนปิดรับสมัคร ตั้งแต่วัน ถึง 27 เมษายน 2561 นี้

Comments are closed.

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนลดที่พัก โปรโมชั่นที่พักสุดพิเศษ
Loading...